Læringskoncepter

Vores læringskoncepter kan målrettes og tilpasses konkrete ønsker og behov, såvel på skoleniveau som kommunalt niveau. Ring på 3049 0580, eller skriv til os på laer@skoleskak.dk, og hør om mulighederne.

SKAK+MAT®

SKAK+MAT®-konceptet lægger op til min. 1 ugentlig obligatorisk lektion med skoleskak fx i indskolingen, som en effektiv metode til at udvikle elevernes matematikkompetencer og arbejde med matematik på nye måder. Det kunne være i understøttende undervisning eller som del af de almindelige matematiktimer.

Det originale SKAK+MAT®-koncept er udviklet af Dansk Skoleskak og testet på elever fra 31 klasser på fem skoler i Aarhus Kommune via før- og eftertest samt indsats- og kontrolgrupper. 482 elever deltog i undersøgelsen, hvis resultater blev analyseret af professor, Michael Rosholm fra TrygFondens Børneforskningscenter, der er tilknyttet Aarhus Universitet. De viste, at de elever, som havde modtaget undervisning efter SKAK+MAT®-konceptet, efter trekvart år var rykket en tredjedel af et undervisningsår fra eleverne i kontrolgruppen, der havde modtaget almindelig matematikundervisning.

Desuden er SKAK+MAT® den eneste kendte danske læringsindsats, hvor drenge har lige så stort udbytte som piger. Det gør metoden så relevant, at konceptet nu gøres obligatorisk på flere og flere skoler. Aarhus-undersøgelsen af SKAK+MAT® er præsenteret i ’Skak gør børn klogere’ og publiceret internationalt i tidskriftet PLOS ONE.

Der var læringsudbytte for alle – også top- og bundelever. Størst læringsudbytte sås hos elever, der nogle gange eller ofte keder sig i skolen.

Flere har forsøgt at plagiere konceptet og referere til Aarhus-undersøgelsen. Så hold øje med det originale SKAK+MAT® – det er det, der er evidens for.

SKAK+MAT®

LÆR SKAK MED DUFFY!®

Læringskonceptet, LÆR SKAK MED DUFFY!®, har fokus på transfer af god skakopførsel til god skoleopførsel via øget ro, koncentration og tålmodighed. Her lærer eleverne ikke kun at tænke sig om, men også at vente på, at andre tænker sig om.

LÆR SKAK MED DUFFY!® fænger især hos elever, der har svært ved at koncentrere sig i længere tid eller som savner faglige såvel som sociale succesoplevelser i skolen. Læringsaktiviteterne kan organiseres af pædagoger eller lærere, men de bedste resultater opnås, når begge faggrupper er i spil i et undervisningsteam.

LÆR SKAK MED DUFFY!®

FØR-SKOLESKAK®

Med FØR-SKOLESKAK® bygger vi bro mellem dagtilbud og skole. Konceptet arbejder med børnenes tidlige matematisk opmærksomhed, træner god skoleopførsel, med målet om skoleparathed. Aktiviteterne fungerer bedst i 5-6 års alderen, men kan i princippet køre, så snart der ikke er risiko for, at børnene spiser brikkerne.

FØR-SKOLESKAK® har en legende introduktion til skakspillet, bl.a. med højtlæsningsbogen ”Den Store Skakfest”, malebøger, fortællinger om det eventyrlige spil, remser, sange og vendespil.

FØR-SKOLESKAK®

DANSK MED DUFFY!® (MODTAGESKAK)

Læringskonceptet DANSK MED DUFFY!® – også kendt som MODTAGESKAK – tager afsæt i skoleskaks internationale styrkeposition, hvor skakspillet er den næststørste organiserede aktivitet i verden efter fodbold. Samtidig har skakspillet og skoleskak højstatus i mange nydanskeres oprindelseslande.

DANSK MED DUFFY!® er målrettet elever i modtageklasser/modtageundervisning og elever, der endnu ikke mestrer det danske sprog. Skoleskak fungerer på tværs af alder, køn og kultur, og erfaringen fra tidligere indsatser er, at særligt nydanske forældre værdsætter skoleskaks faglige dimension, og at aktiviteterne sker på skolen uden overnatning eller omklædning. Derfor kan alle, uanset køn eller alder, deltage problemfrit i læringsaktiviteterne.

Konceptet er målrettet elevernes sproglige udvikling, træning af god skoleadfærd via ’1-2-skakro’, brobygning mellem modtageelever og almenklasser samt styrket forældresamarbejde, hvor skoleskak er krogen til de forældre, der er mere fortrolige med skakspillet end det danske sprog.

Læs mere om DANSK MED DUFFY!®

Dansk Skoleskak og Køge Kommune samarbejder i øjeblikket om en systematisk læringsindsats for kommunens modtageklasser. Her anvendes DANSK MED DUFFY!® for bl.a. at styrke de nydanske elevers sprogkundskaber.

DANSK MED DUFFY!® indeholder målrettet efteruddannelse til lærere og pædagoger, elev-til-elev undervisning (co-learning) samt let tilgængelige guides, læringskoncepter og elevmaterialer.

DANSK MED DUFFY!®