Forskning & Dokumentation

EFFEKTER AF SKOLESKAK

Der er entydige kvalitative tilbagemeldinger fra skolerne om, at de oplever en række positive effekter af skoleskak. Typisk fremhæver skolerne: Eleverne danner nye sociale relationer, der er mere ro i timerne, der er færre konflikter og ikke mindst mindre fravær. Det store spørgsmål er hvor meget?

 

Det er forsøgt belyst i analysenotatet der kan findes her.

 

Hent pressemeddelelse her

For os er skoleskak en kæmpe succes! Det giver en roligere skole med færre konflikter.
- Erik Mønster, Skoleleder i Odder Kommune
Effekten af skoleskak_2023_20x20_cm_2023_11-1

BEDRE TIL MATEMATIK MED SKAK+MAT®

Skoleskak har positiv indflydelse på faglige, sociale og personlige kompetencer. Forskning fra flere lande har bl.a. vist, at skoleskak styrker børn og unges læse- og sprogforståelse, koncentration, problemløsning, uddannelsesmuligheder samt kritisk og kreativ tænkning.

 

I Danmark har man med Aarhus-undersøgelsen testet skoleskaks indvirkning på indskolingselevers matematiske kompetencer via SKAK+MAT®. Undersøgelsen viste at de elever, der fik erstattet en ugentlig matematiktime med Dansk Skoleskaks SKAK+MAT®program klarede sig bedre end de, der modtog almindelig matematikundervisning.

 

Undersøgelsens resultater er publiceret i det internationale tidsskrift PLOS ONE: “Your Move: The effect of chess in mathematics test scores”

Elever, der modtog SKAK+MAT®-undervisning, klarede sig markant bedre i eftertests end de, der modtog almindelig matematikundervisning.

SKAK+MAT®-undervisningen gav, hvad der svarer til en tredjedel skoleårs ekstra matematikundervisning i 3. klasse.

SKAK+MAT®-undervisningen forbedrede elevernes matematiske kompetencer, uanset deres niveau inden undersøgelsen blev igangsat.

Særligt drengene, der normalt betragtes som de sværeste at motivere i skolen, havde gavn af SKAK+MAT®-undervisningen.

HVAD ER UNDERSØGT?

Sammenhængen mellem skoleskak og forbedret koncentration, læring, læsning og matematik er undersøgt i mange lande inklusiv Danmark. Læs mere om forskningsresultaterne fra Aarhus-undersøgelsen, der også er publiceret i det internationale tidsskrift PLOS ONE: “Your Move: The effect of chess in mathematics test scores”.

 

 

Se en oversigt over studier i Danmark, Tyskland, Sverige, Skotland og USA eller læs samlingen af undersøgelser og artikler om skak og uddannelse: ‘The Benefits of Chess in Education‘.

EVALUERING

Epinion har fulgt læringsindsatsen HPS – Hjernen På Skemaet®, der arbejder med børn og unge i specialklassers mentale sundhed og trivsel gennem skoleskak.

 

Evalueringsrapporten viser bl.a. at:

♞ HPS – Hjernen på skemaet® er et effektivt redskab, som har skabt positive forandringer blandt mange af de elever, der har deltaget i indsatsen.

 

♞ 76 pct. af undervisernes svar angiver, at HPS – Hjernen på skemaet® har bidraget til at flytte elevernes opfattelse af, hvad de kan.

 

♞ HPS – Hjernen på skemaet® skaber succesoplevelser for en lang række elever og kan nemt tilpasses den enkelte elevs niveau.

DAMVAD ANALYTICS: SKOLESKAK KAN SPARE SAMFUNDET MILLIARDER

Damvad Analytics har gennem et studie baseret på dansk og international forskning fundet frem til, at der over fem år vil være en samfundsøkonomisk gevinst på op til 1 mia. kroner ved at benytte systematisk skoleskak i en time om ugen i fx 1. klasse. Dertil kommer faldende udgifter forbundet med mindre kriminalitet, bedre inklusion mm.

 

”Internationalt publiceret forskning fra Danmark og udlandet viser en tydelig effekt på børns matematikevner ved at indføre systematisk skoleskak. Afhængig af hvor mange man indfører systematisk skoleskak for og hvordan effekten slår igennem, giver det op til 1 mia. kroner i samfundsøkonomisk gevinst over fem år”, siger Peter Sonne-Holm, Director i Damvad Analytics.

 

Læs hele analysen.
En times skoleskak om ugen giver en stor samfundsøkonomisk gevinst.

 

Kontaktperson Peter Sonne-Holm, Director i Damvad Analytics, +45 2819 7381.

SFA – SKOLESKAK FOR ALLE

Christian Quvang, forsker og docent ved UC SYD, fulgte indsatsen SFA tæt med henblik på at undersøge, hvad skoleskak kan, når vi snakker inklusion af børn med diagnoser.

 

Forskningen viste, at skoleskak især kan hjælpe børn inden for autismespektret og/eller børn med kognitive udfordringer.

 

Læs forskningsrapporten her.

 

Quvang præsenterede sin nye forskning til Dansk Skoleskaks Nationale Vidensdag 2020, som du kan se her. Det bragte TV AVISEN flere indslag om. Forskningen skal publiceres internationalt.

NORDISK SKOLESKAK PROFESSORGRUPPE

Gruppen bidrager med råd og vejledning til læringsindsatser og arbejder for nordisk forskning i børn, læring og skoleskak. Professorgruppen består af:

Andreas Rasch-Christensen, Ph.D., Head of Research,
VIA University College, Aarhus (DEN) (fraværende på billedet)

Michael Rosholm, Professor,
TrygFondens Børneforskningscenter, Aarhus (DEN)

Mats Ekholm, Professor, Karlstads Universitet (SVE)

Lars Holmstrand, Professor, Linnéuniversitetet, Växjö (SVE)

Gunilla Härnsten, Professor, Linnéuniversitetet, Växjö (SVE)

Hermundur Sigmundsson, Professor, Norwegian University of Science and Technology (NOR) og Faculty of Health Education and Social Work (ISL)

 

På billedet er også:

Jakob Rathlev, Jakob Rathlev – Prorektor – Business Academy Aarhus

Mads Jacobsen, Generalsekretær, Dansk Skoleskak

Live Chat